Jaap Smit is Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. (Foto: Dirk Hol / Provincie Zuid-Holland)
Jaap Smit is Commissaris van de Koning in Zuid-Holland. (Foto: Dirk Hol / Provincie Zuid-Holland) (Foto: DIRK HOL)

Tips voor de Commissaris van de Koning

door Ruud Lammers, fractievoorzitter Onafhankelijk Papendrecht

Papendrecht - Op donderdag 23 mei brengt Jaap Smit, de Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, een bezoek aan Papendrecht. Ruud Lammers (Onafhankelijk Papendrecht) legt uit wat hij komt doen. Ook heeft hij wat tips voor de commissaris.

Er zullen gesprekken plaatsvinden met vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld, Burgemeester en Wethouders en de fractievoorzitters van de gemeenteraad.

De commissaris vertegenwoordigt van oorsprong het koninklijk gezag in een provincie en treedt dan ook nu in de provincie op als vertegenwoordiger van de regering. Daarnaast is hij voorzitter van Provinciale Staten en van het College van Gedeputeerde Staten: het dagelijks bestuur van de provincie.

In Artikel 3 van de Ambtsinstructie staat dat de commissaris 'met redelijke tussenpozen' bezoeken aan de gemeenten brengt. Van bijzondere bevindingen brengt hij verslag uit aan de Minister van Binnenlandse Zaken en doet hij, voor zover voor dat college van belang, mededeling aan Gedeputeerde Staten. Op 23 mei komt de commissaris dus naar Papendrecht om te horen wat wij belangrijk vinden.

Onafhankelijkheid

Het belangrijkste aandachtspunt dat wij de commissaris zullen meegeven is dat Papendrecht het beste af is als de gemeente haar onafhankelijkheid behoudt. Vanuit een onafhankelijke en zelfstandige positie kunnen wij als gemeentebestuur het beste (laten) sturen op de kansen die zich voor onze inwoners aandienen. Niet voor niets hebben wij om die reden vorig jaar het initiatief genomen tot indiening van de met algemene stemmen aangenomen motie Meten = Weten. Dat houdt concreet in dat wij met de vinger aan de pols de financiële hartslag van de gemeente goed in de gaten houden. Bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden letten wij erop dat deze ook in het voordeel van onze inwoners (blijven) werken. Samenwerken doen wij graag, maar het moet voor onze gemeente wel een aantoonbare meerwaarde opleveren.

Samenwerking

Tevens zullen wij meegeven dat wij regionale samenwerking in het kader van de zeven Drechtsteden belangrijk vinden. De komende jaren wordt verder aan de opgaven van de energietransitie en woningbouw gewerkt. Bij het economisch beleid staat de Groeiagenda centraal.

Lightrail

Daarbinnen spannen wij ons samen met de Economic Development Board Drechtsteden in voor de komst van een directe Lightrail-verbinding van Papendrecht naar Rotterdam, om de dagelijkse files te ontlasten.

Binnenkort bepleiten wij ook de komst van een aantal Minibossen in onze gemeente, waarbij de ecologische doelstellingen kunnen worden verbonden met onderwijs en ontspanning.

Meer berichten